Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Bij Leegte Bouwadvies worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Leegte Bouwadvies acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:
○ duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
○ onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
○ u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
○ passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
○ uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Leegte Bouwadvies is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
○ NAW gegevens
○ Telefoonnummer
○ Emailadres
○ Betalingsgegevens

REGISTREREN
Wij bewaren deze gegevens zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw naam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

AFHANDELEN OPDRACHT
Wanneer u bij ons een opdracht plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

RECLAME
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
○ per e-mail
○ via social media
○ via mobiele telefonie (SMS, WhatsApp e.d.)

IDEEËN
Wanneer u ideeën en/of materiaal in welke vorm ook aan Leegte Bouwadvies verstrekt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mogen wij deze ideeën en/of dit materiaal gebruiken en openbaar maken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

PUBLICATIE
Wij publiceren uw gegevens niet.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken geen Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

BERICHTEN OP DE WEBSITE
Onrechtmatig gebruik van de inhoud van de website is strikt verboden.

BEVEILIGING
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bij het gebruik van de website verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Leegte Bouwadvies
Dreefstraat 5
5581 BG Waalre
Nederland